تخصص ما

رفتار-با-مشتری
با توجه به حال حاضر بازار و رویکرد نوگرایی و تفاوت و همچنین ورود بازار ایران به مسیر برند سازی ، نگرش بعضی از صاحبان صنایع زین پس متفاوت تر خواهد شد و اگر تفکر دقیق و سیستمی داشته باشند در می یابند که باید از نقطه برندینگ مسیر خود را آغاز کنند و بعد از آن به بازاریابی ، فروش و در انتها به تولید بپردازند. تفکری که تا گذشته به صورت معکوس انجام می شد. کارخانه ای تاسیس می شد، نیروهای کار و دستگاه ها با هزینه زیاد مستقر می شوند، اما بعد از اختصاص این همه هزینه نوبت به بازاریابی و فروش می رسید. اما امروزه مبحث برند سازی باید در اولویت رفتار یک برند قرار گیرد.

اصول برند سازی بدین معنی است که ما می خواهیم در ذهن و قلب مخاطب نفوذ کنیم و خود را در ذهن و قلب آن تثبیت کنیم. رعایت یک سری اصول علمی و تجربی و همچنین تدوین مسیر مناسب جهت رسیدن به این هدف از ارکان اصلی برند سازی است. لذا رعایت این اصول ما را خیلی سریعتر و منطقی تر به اهداف خود یعنی برند شدن و همچنین سهم بازار بیشتر هدایت می کند.