مشخصات پرداخت

buy-purchase-card-payment-512
شماره حساب بانک سپه(به نام عماد طالبی):
1548300511309

شماره کارت بانک سپه:
5892101095611501

شماره شبا بانک سپه:
IR60 0150 0000 0154 8300 5113 09